KENNIS IS   MACHT !
Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses

TRANSPORTEFFECT

Het doel van het algemeen verbindend verklaren is het bevorderen van een gelijke rechtspositie van werknemers en het tegengaan van ongelijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden. Niet alle bepalingen in een CAO kunnen algemeen verbindend verklaard worden. Alleen bepalingen die naar hun aard geschikt zijn, komen hiervoor in aanmerking. Geschikt voor algemeen verbindend verklaren zijn de normatieve (dwingende) bepalingen in een bedrijfstak-CAO.
Afspraken tussen de CAO-partijen - obligatoire (verplichte) bepalingen - zijn dat niet. Zij regelen de rechten en plichten van CAO-partijen ten opzichte van elkaar en deze afspraken hebben geen werking ten opzichte van derden. Ook bepalingen van een ondernemings-CAO zijn niet bedoeld om buiten de grenzen van de onderneming te werken. De Ahold-CAO geldt alleen voor Ahold en is niet bedoeld voor de hele bedrijfstak grootwinkelbedrijven.

Als een werkgever geen lid is van een werkgeversorganisatie maar zijn bedrijfsactiviteiten vallen wel onder de werkingssfeer van de CAO, dan zal deze CAO toch van toepassing zijn op de individuele arbeidsovereenkomsten van de werknemers gedurende de periode dat deze CAO algemeen verbindend is. Wanneer een werkgever geen CAO volgt en achteraf blijkt dat hij dit wel had moeten doen, dan kan hij financiële claims van werknemers tegemoet zien.

De maximale looptijd van een besluit tot AVV bedraagt 2 jaar, behoudens eenmalige verlenging voor ten hoogste één jaar
AVV (algemeen verbindend verklaren)
Aanvraag tot AVV ingediend (CAO beroepsgoederen vervoer)
Wanneer dit word goedgekeurd is de CAO een feit !!
 

Op 16-08-2017 is de CAO beroepsgoederenvervoer algemeen bindend verklaard !! (klik hier)

Naar Start