EEN MOOI CADEAU !
VOOR EEN JUBILEUM, EEN BEDANKJE, EEN BLIJVENDE HERINNERING OF  EEN ORIGINEEL CADEAU!
VOOR U ZELF OF EEN ANDER
Geboorte kado
Mok met foto
Kleding
Mouse pad
Portemonnee

Puzzels
Sieraden
Spaarpot
sticker
MUGS 'N HUGS by Louise
Info@mugsnhugs.nl
0637007330
KvKnr 67662897
BTWnr 136082269B02

Vragen via what'sapp mag natuurlijk ook .... neem anders een kijkje op onze link !!

KENNIS IS   MACHT !
Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses

TRANSPORTEFFECT

Share
start
2.2.12 Artikel 12

2.2.12.1 Tekst
Mits de verkeersveiligheid niet in gevaar komt en teneinde een geschikte stopplaats te kunnen
bereiken, mag de bestuurder afwijken van de artikelen 6 tot en met 9, voor zover zulks nodig is
om de veiligheid van personen, van het voertuig of van zijn lading te waarborgen. De
bestuurder moet uiterlijk bij aankomst op een geschikte stopplaats aard en reden van een
dergelijke afwijking met de hand aantekenen op het registratieblad of op een afdruk van zijn
controleapparaat of in het dienstrooster.

2.2.12.2 Inbreuken

Geen, (hoewel dit kan afhangen van de nationale wetgeving) maar indien de bestuurder de
uitzondering niet correct toepast, moet worden onderzocht of sprake is van inbreuken op de
artikelen 6 tot en met 9.

2.2.12.3 Wegcontrole

Mits de verkeersveiligheid niet in gevaar komt en teneinde een geschikte stopplaats te kunnen
bereiken mag van de EU-voorschriften worden afgeweken voor zover zulks nodig is om de
veiligheid van personen (waaronder passagiers), van het voertuig of van zijn lading te
waarborgen.
Bestuurders moeten uiterlijk bij aankomst op een geschikte stopplaats de reden van de
afwijking aantekenen op de achterzijde van hun tachograafschijven (bij analoge registratie) of
op een afdruk of tijdelijk blad (bij gebruik van een digitale tachograaf).
Volgens HvJ C-235/94
10 kan deze afwijking uitsluitend worden gebruikt in gevallen waarin het
tijdens een rit onverwacht niet mogelijk is om aan de voorschriften inzake de rijtijden van de
bestuurder te voldoen. Met andere woorden: geplande overtreding van de regels is niet
toegestaan. Dit betekent dat het aan de bestuurder is om te besluiten of het nodig is om van
de regels af te wijken wanneer zich een onvoorziene gebeurtenis voordoet. Wanneer hij dat
doet, moet een bestuurder rekening houden met de noodzaak om dan de verkeersveiligheid te
waarborgen.

Controlebeambten moeten:

·
De exacte aard verifiëren van de gebeurtenis die de bestuurder ertoe heeft gebracht om
een beroep op dit artikel te doen en rekening houden met de specifieke gevallen die zijn
omschreven in Richtsnoer 1.

·
De geregistreerde gegevens controleren om vast te stellen of terecht van de
uitzondering gebruik is gemaakt.

·
Controleren of de uitzondering is gebruikt om een geschikte stopplaats te kunnen
bereiken.

NB: dit is geen carte blanche om een rit te voltooien. Inspecteurs moeten er
echter ook rekening mee houden dat op het moment van de controle wellicht nog geen
geschikte stopplaats is bereikt en dat de afwijking van de voorschriften wellicht nog niet

is aangetekend. In dergelijke omstandigheden moet dat niet als een inbreuk worden
beschouwd.

·
Controleren of de stopplaats de eerste geschikte plaats was.

·
Aan de hand van oudere registraties controleren of de uitzondering stelselmatig en
herhaald wordt gebruikt. Wanneer ten onrechte een beroep op de uitzondering wordt
gedaan, moeten zij controleren of er sprake is van overtredingen van de artikelen 6 tot
en met 9.
LET OP.